Ảnh nền chung của nhóm trang phục Tiệc Bể Bơi 2018

Caitlyn Tiệc Bể Bơi

Ảnh load trận của Caitlyn Tiệc Bể Bơi

Gangplank Tiệc Bể Bơi

Ảnh load trận của Gangplank Tiệc Bể Bơi

Zoe Tiệc Bể Bơi

Ảnh load trận Zoe Tiệc Bể Bơi

Cập nhật khác

4 biểu cảm mới Biểu tượng anh hùng mới

Thêm 3 mẫu mắt chim cánh cụt:

Thay đổi bản đồ Summoner’s Rift:

Bản đồ Tiệc Bể Bơi đã trở lại và lần này thì Bùa Đỏ và Bùa Xanh cũng sẽ có trang phục Tiệc Bể Bơi