Mời các bạn cùng UngHo.LIVE.com bọn mình đến với những thay đổi về tướng trên server PBE ngày hôm nay (9/8):

Sóng Âm/Vô Ảnh Cước – Q

– Sát thương của cả Sóng Âm và Vô Ảnh Cước hoàn lại từ 50/80/110/140/170 còn 50/75/100/125/150

Nhật Thực – W

– Sát thương hoàn lại từ 60/90/120/150/180 lên 60/100/140/180/220

 Tryndamere

Chém Xoáy – E

– Hồi chiêu tăng từ 13/11.5/10/8.5/7 lên 13/12/11/10/9