Server thử nghiệm lại tiếp tục có những điều chỉnh về trang bị chí mạng, trong khi đó chỉ duy nhất một vị tướng nhận chỉnh sửa, đó chính là Fizz.

Cân bằng tướng

(W) Đinh Ba Hải Thạch

sát thương phép khi kích hoạt tăng từ 40/50/60/70/80 lên 50/60/70/80/90

(R) Triệu hồi Thủy Quái

Cá nhỏ (<455 khoảng cách)

Tỉ lệ AP tăng từ 60% lên 80% Sát thương tăng từ 150/250/350 lên 200/300/400

Cá trung bình (455-910 khoảng cách)

Tỉ lệ AP tăng từ 90% lên 100% Sát thương tăng từ 225/325/425 lên 275/375/475

Cá lớn (>910 khoảng cách)

Tỉ lệ AP tăng từ 120% lên 140% Sát thương tăng từ 300/400/500 lên 350/450/550

Cân bằng trang bị

Huyết Kiếm

SMCK giảm từ 80 xuống 65

Tổng giá giảm từ 3500 xuống 3300

Giá hợp thành giảm từ 950 xuống 750

Vô Cực Kiếm

Công thức mới: Kiếm B.F + Cuốc Chim + Kiếm Dài + 875g 

Tổng giá tăng từ 3200 lên 3400 (server chính: 3600 xuống 3400)

SMCK hoàn lại từ 70 về 80

Hỏa Cực Kiếm (tuyệt phẩm của Ornn)

Tổng giá tăng từ 4200 lên 4400 (server chính: 4600 xuống 4400)

Sát thương hoàn lại từ 95 về 110

Tỉ lệ sát thương chí mạng chuyển thành sát thương chuẩn giảm từ 15% xuống 10%.

Ma Vũ Song Kiếm

Tổng giá tăng từ 2600 lên 2700 ( server chính: 2800 xuống 2700)

Giá hợp thành tăng từ 700 lên 800

Đại Bác Liên Thanh

Tổng giá tăng từ 2700 lên 2800 (server chính: 2900 xuống 2800)

Giá hợp thành tăng từ 600 lên 700

Cuồng Cung Runaan

Tổng giá tăng từ 2700 lên 2800 (server chính: 2900 xuống 2800)

Giá hợp thành tăng từ 800 lên 900

Dao Điện Statikk

Tổng giá tăng từ 2700 lên 2800 (server chính: 2900 xuống 2800)

Giá hợp thành tăng từ 600 lên 700

Phong Thần Kiếm

Phong Thần Kiếm đang có những thay đổi khác được thử nghiệm ở PBE

Tổng giá tăng từ 2600 lên 2700 (server chính: 3200 xuống 2700)

Giá hợp thành tăng từ 300 lên 400